Política de privacitat

L’accés al lloc web www.radiolavall.com i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. La informació facilitada per el lloc web és la vigent en la data de l’última actualització i l’Ajuntament de Les Preses es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment. Els continguts del lloc web no constitueixen una oferta vinculant.

L’Ajuntament de Les Preses compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, com també el que es disposa a la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d’entrada disposats a aquest efecte en el lloc web www.radiolavall.com o en qualsevol altre canal, seran incorporades al fitxer de clients, proveïdors o col·laboradors segons correspongui, que és responsabilitat de l’Ajuntament de Les Preses, (en endavant la Responsable dels fitxers) amb la finalitat d’informar i promocionar els serveis que s’ofereixen i gestionar correctament la relació amb els clients, proveïdors i col·laboradors.

Així mateix, el/la usuari/a del lloc web www.radiolavall.com, en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d’entrada disposats a aquest efecte a la web autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l’enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries. En cas de no ser facilitades, el responsable dels fitxers no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats.

El consentiment s’entendrà prestat sempre i quan no es comuniqui expressament la revocació d’algun dels tractaments indicats anteriorment. A aquest efecte, el/la usuari/a podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats dirigint-se a l’Ajuntament de Les Preses El/la usuari/a de la web www.radiolavall.com serà el/la únic/a responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el responsable dels fitxers de bona fe només com a prestadora del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, el responsable dels fitxers es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

El responsable dels fitxers es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La lloc web www.radiolavall.com utilitza cookies (veure política de cookies) que permeten identificar a usuaris No obstant, si es produeix qualsevol canvi en la política de privacitat referent a això en serà immediatament advertit a través d’aquest lloc Web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat.

El lloc Web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

L’Ajuntament de Les Preses no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al nostre control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com a virus informàtics o qualsevol altre; (iii) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

El/la usuari/a del web www.radiolavall.com podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Ajuntament de Les Preses, carrer Major, 2 · 17178 Les Preses · Telèfon: 972693232 · radiolavall@gmail.com